توضیحات خدمات

مشاوره کسب و کار

با توسعه هر کسب و کاری چه در سطح خرد و متوسط چه سازمان های بزرگ، عموما مالک شرکت با فرآیندهای داخلی فاصله می گیرد و طبیعتا مالک نیاز دارد در حوزه های مختلف از خدمات مشاوره ای حرفه ای استفاده نماید. با توجه به تعدد قوانین موضوعه از جمله قوانین مالیات، بیمه وتامین اجتماعی، تجارت، چک و قوانین بودجه و سند چشم انداز، داشتن مشاورین متخصص در حیطه های فوق الزام آور می نماید.
اهم سرفصل های خدمات مشاوره:

مشاوره در سازماندهی شرکتهای گروه

مشاوره در امور مالیاتی و تامین اجتماعی

مشاوره در راهکارهای تامین مالی

مشاوره در پرسنال برندینگ

جزئیات خدمات