توضیحات خدمات

مالیاتی

با گسترش فضای مالیاتی ایران که با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در پایان دهه 80 شروع شد و بعد از آن با تصویب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 ادامه یافت، نیاز شرکتها برای توجه به تطبیق با قوانین مالیاتی به صورت چشمگیری افزایش یافت. اکنون با توجه به قوانین مختلف مالیاتی، دستورالعملهای متعدد و بخشنامه های ریز و درشت، نیاز است شرکتها برای اجتناب از مالیات مضاعف و جلوگیری جرایم جبران ناپذیر، خود را در برابر این مسائل ایمن نگه دارند. ارائه خدمات حسابداری مالیاتی کلید برون رفت از این مشکل است. حوزه های مختلف خدمات مالیاتی شامل: ثبت نام در نظام مالیاتی، تحریر دفاتر قانونی، اظهارنامه عملکرد، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، گزارشات فصلی، مالیات حقوق، مالیات های تکلیفی و اجاره، تراکنش های مالی و لوایح مالیاتی میباشد.
اهم سرفصل های خدمات مالیاتی:

تطبیق شرکت با محیط قانونی کشور

تنظیم دفاتر قانونی رسیدگی مالیاتی

انجام تکالیف قانونی

حضور در هیات های حل اختلاف

جزئیات خدمات