مدیریت مالی

مدیریت مالی را مدیریت بر منابع و مصارف شرکت تعریف کرده اند. مدیریت مالی یکی از ارکان اصلی و اولیه تصمیم گیری های اقتصادی در هر کسب و کاری است. اطلاعات اولیه مورد نیاز مدیرت مالی توسط سیستم های حسابداری تهیه می شود و وظیفه مدیریت مالی تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه راهکارهای هوشمندانه برای افزایش بهره وری در سازمان است. محصول نهایی هر واحد حسابداری یقینا، صورتهای مالی است. اما موضوع بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن در حیطه مدیریت مالی می باشد. ساخت نظام مالی از طریق مدیریت نقدینگی، بودجه ریزی عملیاتی و تامین مالی از مهم ترین دستاوردهای مدیریت مالی در شرکتهاست. اهم سرفصل های خدمات مالی:

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

بودجه ریزی عملیاتی

مدیریت تامین مالی

انجام طرح های امکان سنجی