توضیحات خدمات

منابع انسانی

کارمندان، نیروی انسانی، منابع انسانی یا سرمایه فکری را امروزه مهم ترین سرمایه هر شرکتی می دانند. همه روزه شرکتها در حال مبارزه در میدان جذب نیروی با کیفیت از یک سو و نگهداشت نیروهای خوب قبلی از سوی دیگر هستند. شاید واژه برند کارمایی در گذشته معنایی نداشت، اما امروزه شرکتها مدام در حال توجه به این موضوع هستند که با رشد آن، نیروی انسانی با کیفیت را به سوی خود جلب کنند.
واحدهای اداری در دو حیطه کارگزینی و منابع انسانی فعالیت می نمایند. واحد کارگزینی وظایفی از جمله انجام قراردادهای پرسنلی ،اخذ ضمانت، تهیه کارکرد پرسنل شامل محاسبات اضافه کاری، مرخصی و ماموریت، شب کاری و نوبت کاری، انجام امور مربوط به بیمه درمان و درمان تکمیلی و دفتر چه های بیمه، ارسال لیست بیمه پرسنل و محاسبات مربوط به خاتمه خدمت را دارد. در مقابل واحد منابع انسانی بیشتر به جذب، رفاهیات، نگهداشت و ارتقای کارکنان می پردازد.
اهم سرفصل های خدمات منابع انسانی:

ساختار سازمانی و تعریف شرح شغل

استخدام، حفظ و ارتقای کارکنان

تنظیم دستورالعمل های منابع انسانی

اجرای برنامه های تقویت برند کارفرمایی

اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد

جزئیات خدمات