توضیحات خدمات

حسابرسی

وجود الزامات قانونی از جمله حسابرسی صورتهای مالی شرکتها و الزام شرکتهای بورسی به داشتن حسابرسی داخلی به گسترش این رشته در ایران کمک کرده است، اما باید دانست که حسابرسی در حقیقت حلقه نهایی داشتن یک نظام مالی مستحکم در شرکتهاست. شرکتهایی که از طریق بانک ها تامین مالی می کنند، حتما باید دارای صورت های مالی حسابرسی شده باشند و برای طرح های افزایش سرمایه گزارش حسابرس الزامی است.
اهم سرفصل های خدمات حسابرسی:

حسابرسی صورتهای مالی

حسابرسی گزارش افزایش سرمایه

استقرار تیم حسابرسی داخلی

استقرار تیم حسابرسی عملیاتی

جزئیات خدمات