توضیحات خدمات

تامین اجتماعی

قوانین حوزه کار و تامین اجتماعی به خاطر پیچیدگی های قانونی از یک طرف و نرخ بالای بیکار در کشور، همیشه یکی از چالش های کسب و کارها بوده است. رسیدگی های سازمان تامین اجتماعی به دفاتر شرکتها در سالهای اخیر نیز بر این چالش افزوده است.
اهم سرفصل های خدمات تامین اجتماعی:

رسیدگی به دفاتر تامین اجتماعی

اخذ مفاصای قراردادها

بیمه کارکنان و دعاوی کارگری

طبقه بندی مشاغل

جزئیات خدمات