توضیحات خدمات

حسابداری

بخش حسابداری جزو اولین واحد های هر سازمانی در هنگام تاسیس است. همچنین حسابداری تنها بخشی از شرکت است که تا پایان مدت فعالیت شرکت، حتی هنگام انحلال، در سازمان باقی می ماند. حسابداری هر رویداد تجاری را تبدیل به اعداد قابل فهم برای استفاده کنندگان می کند. بنابراین انتظار می رود رویدادهای روزانه شرکت در واحدهای مختلف سازمانی، در واحد حسابداری ثبت، نگهداری و به خوبی طبقه بندی شوند. بنابر موضوعیت هر رویداد، بخش حسابداری خود به بخش های مختلفی تقسیم می شود، که در ادامه آن ها را بر می شموریم:

واحد حسابداری خزانه(نقد و بانک):

این واحد وظیفه ثبت و ضبط کلیه امور مربوط به بانک، تنخواه گردان ها و صندوق ها را به عهده دارد. بدیهی است کلیه دریافت ها و پرداخت ها از طریق این واحد انجام می شود.

واحد حسابداری خرید:

این واحد که به صورت مستقیم با واحد بازرگانی یا تدارکات ارتباط دارد، وظیفه ثبت و کنترل کلیه خریدهای انجام شده، کنترل موجودی تعدادی انبار به صورت سیستمی، ریالی کردن موجودهای انبار و نگهداری حسابهای تامین کنندگان و رفع مغایرت های احتمالی با آن ها را بر عهده دارد.

واحد حسابداری فروش:

این واحد که مستقیما با واحد فروش شرکت در ارتباط است، وظیفه صدور و ثبت فاکتورهای فروش، پیگیری مطالبات از واحد فروش و از مشتریان و رفع مغایریت احتمالی با مشتریان را بر عهده دارد.

واحد حسابداری بهای تمام شده(صنعتی):

این واحد با بخش تولید شرکت در ارتباط است و همانطور که از نامش پیداست، وظیفه محاسبه بهای تمام شده تولیدات شرکت را بر عهده دارد.

واحد حسابداری اموال:

در شرکتهای بزرگ که دارای داراییهای ثابت زیادی نیز هستند، برای تمرکز و کنترل بر امور اموال و داراییهای شرکت، واحد تحت عنوان حسابداری اموال به ریاست جمع دار کل شرکت تشکیل میگردد.

واحد حسابداری حقوق و دستمزد:

این واحد که با بخش منابع انسانی شرکت در ارتباط است وظیفه محاسبات مربوط به حقوق کارکنان را بر عهده دارد.

واحد حسابداری مدیریت:

به این واحد حسابداری گزارشات نیز گفته می شود. مهم ترین وظیفه این واحد بستن حسابها و تهیه گزارشات مالی از جمله صورتهالی مالی است.

اهم سرفصل های خدمات حسابداری:

• ساخت نظام مالی شرکت

• استقرار کنترلهای داخلی

• تنظیم دستورالعمل ها

• گزارشات مدیریتی ماهانه

جزئیات خدمات