توضیحات خدمات

آموزش حسابداری

آموزش مستمر ضامن خدمات حرفه ای و یکی از اصول جامعه ای پویاست. تیم حسابگاه در کنار ارائه خدمات حرفه ای مالی به آموزش حسابداری در قالب برند "مربی حسابداری" می پردازد. این آموزش عملیاتی، کاربردی و صرفا بر اساس تجربه موسسان حسابگاه می باشد. مربی سعی می کند با شبیه سازی محیط واقعی کار، کارآموزان خود را در سفری حرفه ای همراهی کند. مربی سفری است به دنیای حرفه ای برای کسب و ارتقای مهارت های تخصصی حوزه مالی. مربی در سه حوزه آموزش، کوچینگ و استخدام فعالیت می کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت مربی حسابداری مراجعه فرمایید: